Z našeho německo-českého deníku

22. 8. 2000 v Mělníku, kde se stéká řeka Elbe (česky Labe) s Vltavou, zpívali poprvé společně německy a česky „ Z písní, které každý zná, postavíme most,….“ sbor Bardásek, Alsterské žabičky, Drážďanští špačci, herec Jan Čenský a Rolf. Byl to vynikající začátek pro mnoho muzikantských německo-českých setkání.
Neexistuje žádná lepší cesta k setkáním mezi dvěma zeměmi, než podpora vzájemného učení a žití mezi dětmi a mládeží. S těmito různými projekty, setkáními a koncerty, stejně jako s denním setkáváním se se sbory se již 5 let zabývalo a angažovalo sdružení Elbkinderland (sdružení Děti na Labi), založené roku 2003.
Toto sdružení spojuje německé a české děti a umožňuje jim jejich společným zpíváním, první přiblížení se jiné kultuře. Účastníci se při tom také učí rozumět rozdílům mezi těmito kulturami a to je obohacuje v jejich společné práci.
(Úryvek z uvítací řeči německého velvyslance v Praze, Helmuta Elfenkämpera léto 2008 Nymburk/Poděbrady)
Od té doby se těšíme z živé výměnné spolupráce mezi oběma našimi zeměmi a ze vzniku spousty nových přátelství.
Na našich koncertech se mezi tím písničky zpívané po „labsku“ (německo-česky současně) staly hity.
Jakožto patrona tohoto sdružení „Děti na Labi“ patří od mého labského turné v roce 2000 k nejhezčím zážitkům to, že naše řeka opět funguje jako společný celek.
České děti – „Děti na Labi“ se stávali od koncertu ke koncertu více a více našimi přáteli, což platí stejně tak i pro vedoucí a organizátory v řadách dospělých. S paní Danielou Červenclovou jsme našli společnou vlnu, která přerostla ve vzájemnou spolupráci, upřímné přátelství a nepopsatelné nasazení.
Plody této vzájemné spolupráce dnes sklízí partneři druhé generace, především pěvecký sbor Kvítek z Poděbrad. Při příležitosti oslav k 10. výročí založení našeho sdružení, jsme mohli opět pocítit a vychutnat si, že naše přátelství stále žije naplno.

Rolf Zuckowski – říjen 2014

 • Aus unserem deutsch-tschechischen Tagebuch

  Am 22.8.2000 in Mělník, die Elbe heißt hier Labe und fließt mit der Moldau zusammen, wurde “Lieder, die wie Brücken sind” vom Chor Bardasek, den Alsterfröschen, den Dresdner Spatzen, dem Schauspieler Jan Censki und Rolf zum ersten Mal auf Deutsch und Tschechisch gesungen. Ein wunderbarer Auftakt für viele musikalische deutsch-tschechische Begegnungen. “Es gibt keinen besseren Weg der Begegnung zwischen zwei Ländern, als das gemeinsame Lernen und Leben zwischen Kindern und Jugendlichen zu fördern – mit seinen verschiedenen Projekten, Begegnungen und Konzerten wie dem heutigen Chortreffen hat sich der 2003 gegründete Verein (Elbkinderland) bereits seit 5 Jahren engagiert. Er bringt deutsche und tschechische Kinder und Jugendliche zusammen und ermöglicht ihnen mit dem gemeinschaftlichen Singen eine erste Annäherung an die jeweilig andere Kultur. Die Teilnehmer lernen dabei auch, die Unterschiede als eine Bereicherung für das gemeinsame Tun zu verstehen.”
  (Aus dem Grußwort des deutschen Botschafters in Prag, Helmut Elfenkämper – Pfingsten 2008, Nymburk/ Poděbrady)
  Seitdem freuen wir uns über einen regen Austausch zwischen unseren beiden Ländern und es sind viele Freundschaften entstanden. Auf den Abschlusskonzerten zählen unsere auf „elbisch“ (deutsch- tschechisch, gleichzeitig) gesungene Lieder inzwischen zu den Elbkinderlandhits.

  „Als Schirmherr des Elbkinderlandes gehört es seit meiner Elbtour im Jahr 2000 zu den schönsten Perspektiven, dass unser Fluss nun wieder als gemeinsames Ganzes erlebt wird. Die tschechischen Elbkinder (Děti na Labi na Labi) sind uns von Konzert zu Konzert mehr zu Freunden geworden, das gilt für die fördernden und organisierenden Erwachsenen drumherum nicht weniger. Mit Daniela Cervenclova haben wir eine Verbündete gefunden, die den Aufbau unserer Elbfreundschaften aus vollem Herzen und mit unermüdlichem Einsatz voran gebracht hat. Von den Früchten ihres Engagements profitieren heute die Partner in der zweiten Generation, insbesondere beim Chor Kvítek aus Poděbrady. Bei der Jubiläumsfeier zu unserem 10-jährigen Vereinsjubiläum konnten wir die Lebendigkeit dieser Freundschaft wieder so richtig genießen.“

  Rolf Zuckowski im Oktober 2014